Chùa Vĩnh Nghiêm - Pomona, California
Kiến Thiết Chùa

Mọi sự cúng hỷ, Money Order hoặc Chi Phiếu:


Trên Chi Phiếu xin ghi: Vinh Nghiem Temple

và gửi về:


Ban Kiến Thiết Chùa Vĩnh Nghiêm:

P.O. Box 456
Pomona, CA 91769

ĐT: (909) 620-7041
Ḥa Thượng Trụ Tŕ: (909) 455-7693
Liên Lạc
Chùa Vĩnh Nghiêm

1476 S. Reservoir St.
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 620-7041
Bài Vở

- Vu Lan Mùa Báo Hiếu

- Vu Lan New

- Ư Vu Lan New

- Khóc Mẹ New

- Mẹ New

- Tứ Ân Trong Phật Giáo

Vu Lan Mùa Báo Hiếu New
Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích Ngài Mục Kiền Liên cứu Mẹ là bà Thanh Đề thoát khỏi loài Ngă Quỷ, được về cơi lành Phạm Thiên.

Trong Kinh Vu Lan Bồn dẫn kể rằng Ngài Mục Kiền Liên sau khi tu chứng đuợc lục thông, dùng mắt tuệ quán thông tam giới. Nh́n rơ sáu cơi lành, dữ: Trời, Người, A-Tu-La, Địa Ngục, Ngă Quỷ, và Súc Sinh. Mục Kiền Liên đă thấy Mẹ là bà Thanh Đề đang thác sinh trong loài Ngă Quỷ, thân h́nh ốm đói, yếu gầy tiều tụy và đang chịu mọi cực h́nh không sao kể siết! V́ thương Mẹ, Mục Kiền Liên vận dụng thần thông đă tu chứng được, hiện thân vào loài Ngă Quỷ, dâng cơm cho Mẹ ăn. Nhưng than ôi! Chén cơm Mẹ Ngài vừa đưa tới miệng th́ đă hóa thành than đỏ! Thật là kinh ngạc! Ngài Mục Kiền Liên trởi về tịnh xá bạch với Đức Phật sự việc trên và cầu xin Đức Phật chỉ dạy phương cách cứu Mẹ ra khỏi loài Ngă Quỷ.

Đức Phật nghe xong và nói:

"Này Mục Kiền Liên, Mẹ của con khi sinh tiền thường làm những điều độc ác, khinh người hại vật, tham lam, bỏn xẻn, không chút từ tâm cứu giúp người nghèo khổ, nên khi thác phải đọa vào loài Ngă Quỷ, nay con dù làm cách nào rung chuyển được Tam Giới, động tới Trời đất, nhưng chũng không thể cứu được Mẹ con. Cũng ví như tảng đá nặng ngàn cân, dùng sức một lực sĩ không thể vạn chuyển tảng đá đó từ nơi này tới chỗ khác. Nhưng con hăy an tâm nghe lời chỉ dạy của ta, hăy làm những điều chỉ dẫn sau đây có thể cứu được Mẹ của con. Vào ngày Rằm tháng Bảy, tiết Trung Nguyên tức ngày chúng tăng tự tứ. Ngày này là ngày lễ măn hạ của chư tăng sau ba tháng tṛn trau dồi giới hạnh, huân tập thiền định, phát huy đạo đức. Ngày hoan hỷ của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Chúng tán thán công năng tu luyện của chúng tăng vân tập tại các tịnh xá hay chốn già lam. Con mang vài vật sẵn có, mua sắm phẩm vật, ngọc thực, cơm canh cúng dàng trai tăng, lập đàn phả độ vong linh. Nhờ công đức chuyên tŕ kinh chú, xưng tán hồng danh Phật Bồ Tát của chúng tăng mới cứu Mẹ con ra khỏi loài Ngă Quỷ. Cũng như tảng đá dù có nặng ngàn cân, nhưng nhiều lực sĩ góp sức vận chuyển tảng đá từ nơi này tới chỗ khác rất dễ dàng."

Mục Kiền Liên nghe rồi, ḷng vui mừng hớn hở, làm đúng như lời Phật dạy, chẳng bao lâu Mẹ Ngài là bà Thanh Đề được sinh về cơi lành Phạm Thiên.

Khởi nguyên từ sự tích đó, những người con tin Phật đă noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, hàng năm cứ vào ngày Rằm tháng Bảy Âm Lịch tới chùa thiết lễ lập đàn phả độ gia tiên quá văng, và cúng dàng trai tăng cầu nguyện cho thất thế cửu huyền được thăng hóa văng sinh lạc quốc và dương quyến được an khang thanh thái.

Ư nghĩa Lễ Vu Lan ngày nay đă trở thành truyền thống sắc diện văn hóa của dân tộc Việt Nam nói riêng và các quốc gia theo Phật Giáo nói chung. Đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, ngày Lễ Vu Lan tượng trưng cho tinh thần XÁ TỘI VONG NHÂN đối với người đă khuất, và cởi mở oán thù đối với người hiện thế, mở rộng ḷng từ cứu giúp người nghèo khổ. Người con hiếu đạo Việt Nam, dù sống nơi đất khách quê người, nhưng tới mùa Lễ Vu Lan vẫn ấp ủ trong ḷng đă kết thành lời thơ trong ư hướng nguyện cầu:

Lễ Vu Lan sống trên đất khách,
Mùa Báo Hiếu xa cách quê hương.
Làm con hiếu đạo t́nh thương,
Bao nhiêu thương nhớ vấn vương trong ḷng.

Rằm tháng Bảy Vu Lan Thắng Hội,
Khách tới chùa xem Hội Đàn Chay.
Thầy Tăng khoa giáo thật hay,
Huyết Hồ, Thảo Mă lập ngay trong chùa.

Rung Tích Trượng ngục tù mở cửa,
Giải oan, cắt kết rửa nghiệp duyên.
Gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên,
Cứu Mẹ về cơi Phạm Thiên an lành.
Tích Mục Liên đă thành kiểu mẫu,
Truyện Thanh đề ghi dấu nhân gian.
Trung Nguyên chẩn tế trai đàn,
Vong nhân xá tội liên hoan khắp vùng.
Ta tới chùa dâng lên Pháp Giới,
Cầu siêu thất thế với cửu huyền.
Cha Mẹ hiện thế an nhiên,
Âm dương lưỡng lợi oan khiên giải trừ.
Mùa Vu Lan ḷng từ phát khởi,
Xóa hận thù kiếp sông trần gian.
Chúng ta con cháu Hồng Bàng,
Cùng nhau ḥa thuận vinh quang có ngày.


Tổ Đ́nh Vĩnh Nghiêm cầu chúc quí vị cùng thân quyến nơi hải ngoại cũng như quê nhà giữ được trọn vẹn t́nh thương hiếu đạo.

Trụ Tŕ Thích Minh Thông